USEAS 2023 Tam Metin Bildirileri -Ayrı Basım-

Bildirler

1.Coğrafya Dersi Öğretim Programında Yer Alan Beşeri Sistemler Ünitesi Göç Konusunun Medyaya Yansımaları Hakkında Coğrafya Öğretmenlerinin GörüşleriViews of Geography Teachers on Media Reflections related to Migration Subject within the Unit of Human Systems in Geography Curriculum24-40
2.Eğitimde Dijital Dönüşümde Tasarım Odaklı DüşünmeDesign Thinking for Digital Transformation in Education41-47
3.Fizikte Kütle KavramıConcept of Mass in Physics48-52
4.Ortaokul 7. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Etkinliklerin Dijital Yazma ve Dijital Yazma Türleri Açısından İncelenmesiInvestigation into the Activities in the 7th Grade Turkish Textbooks in Terms of Digital Writing and Digital Writing Types53-64
5.Çocuklar İçin Felsefe (P4C) Yaklaşımı ve Türkçe Eğitiminde Uygulanırlık BiçimiPhilosophy (P4c) Approach for Children and its Applicability in Turkish Education65-70
6.Türkçeyi İkinci Dil Olarak Öğrenenlerin Türk Şahsiyetlerine İlişkin ÇağrışımlarıTurkish Persona Associations of Learners of Turkish as a Second Language71-80
7.İkinci Dil Olarak Türkçe Deyim Öğretiminde Yapay Zekânın Kullanımı ve Öğrenmeye EtkisiThe Use of Artificial Intelligence in Teaching Turkish as a Second Language and Its Effect on Learning81-88
8.Yabancılara Türkçe Öğretiminde Öğretmenlerin Karşılaştığı SorunlarProblems Encountered by Teachers in Teaching Turkish to Foreigners89-94
9.Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi için Hazırlanan Programların Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımları Üzerine Genel Bir BakışAn Overview on Assessment and Evaluation Approaches of Curricula Prepared for Teaching Turkish as a Foreign Language95-114