Amaç ve İlkeler (Purpose and Principles)

USEAS (2024) Sempozyumun Amacı

-Sınırsız eğitim ve araştırma hakkında duyarlılık oluşturmak,

-Yenilikçi, özgün ve bilimsel çalışmaları teşvik etmek,

-Eğitimin her alanındaki araştırma ve uygulamaları paylaşmak,

-Yeni bakış açıları ve çalışma alanları oluşturmak,

-Akademisyen, öğretmen ve öğrencileri bir araya getirerek ortak çalışmalara zemin hazırlamak,

-Bilimsel ve sosyal etkileşimi üst düzeye çıkarmaktır.

 

USEAS (2024)  Sempozyum İlkeleri

  1. Katılımcılar USEAS 2024’e tek veya çok yazarlı en fazla 3 bildiri ile katılabilir. 

2. Bir yazar hem sözlü hem de poster bildiri sunabilir.

3. Bildiri özeti ve bildirilere yazarın akademik unvanı, kurumu ve katıldığı ülke yazılır.

4. Bildiri özeti başka yerde yayınlanmamış veya sunulmamış olmalıdır.

5. Hakem incelemesinden geçen, kabul edilen ve kabul belgesi gönderilen bildiri özeti ile tam metin bildirilerde sonradan yazar eklemesi veya çıkarılması yapılamaz.

6. Bildiri özeti ile  bildiri tam metinleri düzeltme, ekleme ve Sempozyumdan çekme istekleri,  son gönderme tarihinden önce dilekçe veya  e-posta yoluyla yapılır. Bildiri özet kitabı ve bildiri tam metin kitabı yayınlandıktan sonra yapılan başvurular işleme konulmaz.

7. Sunumlar en fazla 15 dakikadır. Sunum öncesi yazar kendini kısaca tanıtmalıdır.

8. Tek yazarlı bildirilerde Sempozyuma katılmayan yazarın bildirisini başkası sunamaz.

9. Çok yazarlı bildirilerde sunum yapacak yazarın adı kayıt formunda belirtilir.

10. Katılım belgesi Sempozyuma katılan, sözlü veya poster bildiri sunan, katılım ücretini ödeyen yazarlara verilir. Bu kural çok yazarlı bildirilerde her yazar için uygulanır.

11. Hakem önerilerine göre düzeltilmeyen bildiri özeti  yayınlanmaz ve Sempozyum programına alınmaz.

12. Sözlü ve poster bildirilerde aynı katılım ücreti ödenir.

13. Dernek üyelerine Sempozyum katılım ücretinde 50 TL indirim uygulanır.

14. Sempozyuma başvuranlar bu kuralları kabul etmiş sayılırlar.


Purpose of ISLER (2024) Symposium

– To raise an awareness on limitless education and research,

– To encourage innovative, original, and scientific studies,

– To share research and practices in all areas of education,

– To create new perspectives and research fields to shed light on,

– To facilitate collaborative work by gathering academics, teachers, and students,

– To maximize scientific and social interaction.

Principles of ISLER (2024) Symposium

1. Participants are allowed to submit up to three papers, single or multi-authored, to ISLER 2024.

2. An author might present both oral and poster papers.

3. The author(s)’ academic title, their institution and country should be provided for both the abstract and the paper.

4. The abstract is required not to have been published or presented elsewhere.

5. Once an abstract is peer reviewed and accepted, and the acceptance letter is sent; additions or removals of authors could never be made to neither to the abstract nor the full-text papers.

6. Requests for corrections, additions, or withdrawals of abstracts and full-text papers must be made via petition or email before the final submission deadline. Requests made after the publication of the abstract book and full-text paper book will not be re-considered.

7. Presentations should be no longer than 15 minutes. Authors should briefly introduce themselves before the presentation.

8. In single-authored papers, another person cannot present the paper on behalf of the absent author.

9. For multi-authored papers, the presenting author’s name must be designated on the registration form.

10. Certificates of participation will be provided with authors who attend the symposium, present oral or poster papers, and pay the participation fee. This rule is applied to each author in multi-authored papers.

11. Abstracts that are uncorrected regarding to the recommendations of the referees are unpublished or excluded in the Symposium program.

12. Same participation fee is paid without regarding oral or poster papers.

13. Association members are entitled to a discount of 50 TL on the Symposium participation fee.

14. Applicants for the Symposium are considered to have accepted these rules.